Water uit een vulkanisch gebied

Water uit een vulkanisch gebied

WIJ BESCHERMEN HET LOCALE ECOSYSTEEM

Volvic natuurlijk mineraalwater ontspringt in het hart van de vulkanen van de Franse Auvergne. Het winningsgebied van de bron van Clairvic is de Chaîne des Puys, een keten van vulkanen in het Centraal Massief in Frankrijk. Dit is het hart van een van grootste (3950 km²) en oudste natuurparken van Europa. Het is een erg dunbevolkte streek, met 51% bossen in het zuiden en 43% heide in het noorden en het oosten. Er is geen enkele grote agglomeratie in de buurt, geen intensieve landbouw, geen zware industrie.

Die omstandigheden scheppen samen met meer dan 4000 hectare bos en heide een omgeving die het water van Volvic volstrekt natuurlijk tegen elke verontreiniging beschermt. Om ons gevoelige ecosysteem, met het oog op de volgende generaties te beschermen, hebben wij het CEPIV opgericht (Comité Environnement pour la Protection de l’lmpluvium de l’eau de Volvic). Het CEPIV heeft als missie om toezicht te houden op de bescherming van het waterwinningsgebied rondom de bron.

ZORG DRAGEN VOOR DE BRON

De klimaatverandering laat overal ter wereld duidelijke sporen na, ook in Europa. Die tekens zijn een alarmsignaal voor de bedrijven, die dringend moeten ingrijpen en duurzamer te werk moeten gaan. Al meer dan 15 jaar werken wij samen met onafhankelijke vzw's uit de streek aan de bescherming van de watervoorraden.

Onze grootste verantwoordelijkheid is het duurzaam bottelen van ons mineraalwater. De jaarlijks gebottelde hoeveelheden worden streng gecontroleerd door wettelijke reglementeringen en door onze hydrologen, die verantwoordelijk zijn voor het beheer van de bronnen. Daarom bottelen wij nooit meer natuurlijk mineraalwater dan wat de bron zelf van nature kan aanvullen, in overeenkomst met de regelgeving. Dat is de enige manier om de kwaliteit en de duurzaamheid van Volvic voor de generaties van nu en morgen te verzekeren.

Daarom hebben ons verbonden tot :

Het Volvic natuurlijke mineraalwater wordt niet aan het oppervlaktewater onttrokken, maar aan het diepe grondwater. De ondergrondse watervoorraden zijn minder gevoelig voor klimaatschommelingen.

De hoeveelheden die wij vullen, zijn aan een strenge reglementering onderworpen, niet alleen voor de vergunningen en specificaties van de overheid, maar ook voor regelmatige controles.

De hoeveelheden natuurlijk mineraalwater die wij afnemen, zijn altijd kleiner dan de hoeveelheden of volumes die de overheid toestaat. Bovendien nemen wij al sinds meerdere jaren maatregelen om zuiniger met ons water om te gaan, zodat we de afgenomen volumes aanzienlijk kunnen verminderen.

Het ondergrondse bekken waar Volvic zijn natuurlijke water aan onttrekt, wordt voor verschillende toepassingen gebruikt. Het bottelen van mineraalwater vertegenwoordigt slechts 25% van het volume.

De missies van het Comité Environnement pour la Protection de l’lmpluvium de l’eau de Volvic

De missies van het Comité Environnement pour la Protection de l’lmpluvium de l’eau de Volvic

Om de natuurlijke diversiteit van de streek te beschermen, heeft de Société des Eaux de Volvic in 2006 samen met de gemeenten en de landbouwers uit de omtrek het Comité Environnement pour la Protection de l’lmpluvium de l’eau de Volvic (CEPIV) opgericht. Deze samenwerking heeft tot doel de watervoorraden en het natuurlijke ecosysteem van de omgeving te beschermen. Het CEPIV wil op de eerste plaats de impact van de menselijke activiteit op het gevoelige ecosysteem van de streek rondom de bron bepalen. Om die impact zoveel mogelijk te beperken, werkt het CEPIV nauw samen met de Ligue pour la Protection des Oiseaux, het bestuur van water en bos, en verscheidene lokale organisaties voor de bescherming van het landelijke milieu.

Het CEPIV heeft al tal van projecten in de streek gerealiseerd. Zo werden in verscheidene zones van het waterwinningsgebied 12 bijenkorven geïnstalleerd. Ze vormen nu een kolonie van meer dan 600.000 bijen. Elk jaar nemen we in elke bijenkorf viermaal stalen van het stuifmeel om de milieukwaliteit van de streek te beoordelen. Dankzij onze maatregelen om de biodiversiteit te beschermen, heeft de bijenpopulatie zich uitstekend ontwikkeld.

Het CEPIV helpt bovendien de landbouwers met de conversie naar biologische landbouw en ijvert voor de stopzetting van het gebruik van chemische pesticiden. In samenwerking met een lokale school voor dierengeneeskunde financiert het CEPIV onderzoek naar de conventionele bestrijding van parasieten.
 

Langdurige partner van de Ligue pour la Protection des Oiseaux

Volvic is sinds lang een partner van een vereniging voor vogelbescherming, de la Ligue pour la Protection des Oiseaux Auvergne. Sinds 2009 steunt Volvic een programma voor de bescherming van de rode wouw. Deze vandaag ernstig bedreigde soort is een roofvogel die alleen in Europa voorkomt en die ons nauw aan het hart ligt. Het silhouet van de rode wouw maakt trouwens deel uit van de visuele identiteit van Volvic.

De volgende maatregelen moeten deze soort beschermen:

  1. Verbetering van de kennis van de rode wouw populaties in het Centrale Massief: de jonge roofvogels worden gemerkt, zodat men gegevens kan verzamelen over hun jachtgebieden en hun verspreiding, om daarna maatregelen te nemen om de populaties beter te beschermen.
  2. Toepassing van specifieke beschermingsmaatregelen voor de rode wouw.
  3. Onderzoek naar gunstige landbouwpraktijken en aanleg van voederplaatsen om de vogels door de moeilijke wintermaanden te helpen.
  4. Bewustmaking van de omwonenden en bezoekers over de bescherming van de rode wouw. Uitwerken van pedagogisch materiaal voor scholen, films voor het grote publiek, informatieborden en evenementen (conferenties, enz.) om de aandacht van de bezoekers op de gemerkte vogels te vestigen.

Het programma LIFE+

Met de beschermingsmaatregelen die het CEPIV in de omgeving van de bron heeft genomen en meer bepaald het duurzame beheer van de bossen, neemt Volvic deel aan het programma LIFE+ van de Europese Unie. LIFE+ steunt projecten voor de bescherming van het milieu en de natuur, rond thema's zoals de uitbating van natuurlijke bronnen, de klimaatverandering, de biodiversiteit, de gezondheid en de levenskwaliteit. Dit programma begon in 1992 en heeft sindsdien meer dan 2 miljard euro geïnvesteerd in 3115 projecten voor de bescherming van het milieu en de natuur in de EU.

Wat er nog moet gebeuren

Wat er nog moet gebeuren

De gevolgen van de klimaatverandering zijn onze grootste uitdaging voor de toekomst. Omdat de groeiperiodes van de planten elk jaar langer worden, zullen de watervoorraden schaarser worden. Tegelijkertijd evolueert het neerslagpatroon: minder neerslag in de winter, meer in het voorjaar en in de zomer, met een impact op het hydrosysteem van Volvic. We weten nog niet of deze veranderingen negatief zullen zijn of misschien positief. Maar hoewel een ingrijpende impact van de klimaatverandering op Volvic weinig waarschijnlijk is, ontwikkelen wij in het kader van het programma LIFE+ verscheidene scenario's, om klaar te zijn voor mogelijke evoluties.